top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met StoryFlow teamleiderschap VOF of UpDate Communicatie VOF, partners die opereren onder de naam StoryFlow teamleiderschap of UpDate Communicatie met als toevoeging hun eigen naam zoals StoryFlow teamleiderschap Saskia Ramakers/Jeroen Janssen, hierna te noemen ‘StoryFlow teamleiderschap’. Deze voorwaarden betreffen deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, en productie van media voortkomend uit een training, hierna te noemen ‘training’.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door StoryFlow teamleiderschap. of moet ik steeds twee namen toevoegen? 


Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De door StoryFlow teamleiderschap gemaakte offertes zijn, tenzij anders is aangegeven, maximaal 30 (dertig) dagen geldig. De overeenkomst tussen StoryFlow teamleiderschap en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het voorstel dan wel opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een ‘training’ heeft het recht deze te annuleren per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, met de onder b. en c. vermelde opzegtermijnen, gerekend vanaf de datum van poststempel.
b. Bij annulering langer dan 3 (drie) maanden voor aanvang van de ‘training’ is de opdrachtgever verplicht 50% (vijftig %) van het totaal overeengekomen bedrag te betalen voor reeds gemaakte kosten.
c. Bij annulering korter dan 3 (drie) maanden voor aanvang van de ‘training’ is de opdrachtgever verplicht 100% (honderd %) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden.
d. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de ‘training’ tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de ‘training’ deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4 Annulering of opschorting door StoryFlow teamleiderschap 
a. StoryFlow teamleiderschap heeft het recht zonder opgave van redenen de ‘training’ te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een rato daarvan, aan StoryFlow teamleiderschap betaalde bedrag.
b. StoryFlow teamleiderschap heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de ‘training’ te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 5 Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met StoryFlow teamleiderschap een ander aan de ‘training’ laten deelnemen. Vervanging na het begin van de ‘training’ is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van StoryFlow teamleiderschap op grond van artikel 4.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht
a. De door StoryFlow teamleiderschap ontwikkelde materialen en/of gegeven ‘trainingen’ kunnen nimmer door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van de organisatie van de opdrachtgever dan wel aan derden worden gegeven, tenzij dit in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.
b. Het auteursrecht op de door StoryFlow teamleiderschap ontwikkelde materialen blijft aan StoryFlow teamleiderschap. Op elke overtreding staat een direct opvorderbare boete van €. 10.000,- (tien duizend euro). Meerdere geleden schade wordt te allen tijde door StoryFlow teamleiderschap op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 7 Geheimhouding en privacy 
a. Tenzij anders is overeengekomen, zijn partijen over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen.
b. Bepaalde trainingen worden opgevolgd door een reeks van korte artikelen aan een door de deelnemer opgegeven e-mailadres, deze artikelen maken onderdeel uit van de training.
c. Maximaal 5 maal per jaar houden we onze relaties per e-mail op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van trainingen. Vanzelfsprekend kan hiervoor op deelnemers- of groepsniveau afgemeld worden.

Artikel 8 Betaling
a. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag een maand voor de aanvang van de ‘training’, doch uiterlijk 10 (tien) dagen na facturering te voldoen.
b. Betaling geschiedt op de door StoryFlow teamleiderschap aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.
c. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de reis- en verblijfkosten, van trainer(s) en deelnemer(s) niet in de overeenkomst inbegrepen. Deze verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de gekozen accommodatie.
d. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW vanaf 10 (tien) dagen na de factuurdatum, de wettelijke rente verschuldigd.
e. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten
Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het StoryFlow teamleiderschap vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten-gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. 
In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien %) van het verschuldigde bedrag.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
a. StoryFlow teamleiderschap verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
b. StoryFlow teamleiderschap aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een mogelijk aan StoryFlow teamleiderschap toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.
c. StoryFlow teamleiderschap aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten. Deelnemers zijn verplicht verzekerd en hun werkgever heeft een ongevallen-risicoverzekering voor hen afgesloten.
d. StoryFlow teamleiderschap is voor eventuele tekortkomingen van derde(n) niet aansprakelijk. De cliënt is jegens StoryFlow teamleiderschap aansprakelijk voor de (fysieke) schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden voor zover het gaat om schade die aan de cliënt of de groepsleden kan worden toegerekend.
e. StoryFlow teamleiderschap is niet aansprakelijk voor diefstal, derving of verlies van goederen van cliënt of een der groepsleden.

Artikel 11 Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhindert c.q. belemmert en die niet aan StoryFlow teamleiderschap zijn toe te rekenen. Hieronder zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan StoryFlow teamleiderschap, onvoorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan StoryFlow teamleiderschap afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van StoryFlow teamleiderschap opgeschort. Indien dit langer duurt dan 6 (zes) maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

Artikel 12 Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen StoryFlow teamleiderschap en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Maastricht.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
StoryFlow teamleiderschap is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking.

 

bottom of page